06.08.2004
Motorola V3 RAZR.
Motorola V3 RAZR.

09.08.2004 Тест Motorola V3 RAZR.