21.08.2006
בחמנ Nokia 5500
בחמנ Nokia 5500

בחמנ סלאנעפמםא Nokia 5500